מועדון לקוחות "וניליה"

 1. מועדון הלקוחות "וניליה" מתופעל על ידי חב' וליוקארד בע"מ
 2. תקנון זה נועד להסדיר את הכללים על פיהם מתנהל מועדון הלקוחות ומהווה חלק בלתי נפרד מתנאי ההצטרפות של לקוח המבקש להיות חבר במועדון הרשת. לקוח המצטרף למועדון מקבל על עצמו, בעצם ההצטרפות, את כללי תקנון זה על כל תנאיו, הטבותיו וסייגיו ומתחייב לפעול על פיו. כל חבר מועדון ייחשב כמי שקרא והסכים להוראות תקנון זה.

תקנון זה עודכן בתאריך 26/10/2021 והוא מחליף כל תקנון אחר שקדם לו.

א. הצטרפות
 1. הרשת הפועלת תחת שם המותג "וניליה" הקימה מועדון לקוחות (להלן "המועדון") ומנפיקה לחברי המועדון כרטיסי חבר (להלן "כרטיס החבר") ו/או "אפליקציה" (להלן "האפליקציה"). דמי החברות יהיו ניתנים לשינוי על ידי הנהלת המועדון בכל עת ולפי שיקול דעתה הבלעדי, ובלבד שהחלטה כזו תחול רק מעת קבלתה לגבי תקופת החברות הבאה של אותו חבר.
3.1.  כל לקוח של הרשת רשאי לבקש להירשם כחבר במועדון

3.2. אדם אשר מלאו לו 18 שנים, או 16 שנים באישור הוריו, רשאי להצטרף למועדון הלקוחות "וניליה". כל אדם יכול להיות חבר מועדון פעם אחת בו זמנית (היינו אותו אדם לא יכול להירשם בו זמנית פעמיים, או יותר, כחבר מועדון).

3.3. וניליה רשאית לסרב לאשר את קבלתו של לקוח כחבר במועדון ו/או לא לחדש את חברותו במועדון מכל סיבה שהיא, לפי ראות עיניה בלבד ומבלי שתידרש לנמק את סירובה.

3.4. אדם המצטרף למועדון, יקבל במעמד ההצטרפות את הזכות למימוש ההטבות.

3.5. חבר שחברותו אושרה יקבל כרטיס חבר אישי או קוד לאפליקציה שאינו ניתן למכירה או להעברה (להלן "חבר").

3.6. מילוי פרטי הלקוח באפליקציה או באתר הרשת בטופס ההצטרפות, יהווה הסכמה לכל האמור בתקנון זה.

ב. הטבות
 1. עם ההצטרפות למועדון, יהא זכאי חבר מועדון לקבל מגוון הטבות המובטחות רק לחברי "מועדון וניליה" בהתאם לקביעת החברה, ובכפוף לתנאי המבצע. ביניהן צבירת נקודות והטבות כמפורט להלן:

4.1. צבירת נקודות  בגובה 100% מסל הקנייה. אין צבירת נקודות על מנת גלידה רגילה

4.2. הטבת הצטרפות מנת גלידה קטנה, אשר תינתן למימוש לאחר הרכישה השניה ממועד ההצטרפות ותהיה תקפה למשך חודשיים בלבד, בישיבה בסניף בלבד, ובהצגת קוד מימוש, בעת מימוש הטבה זאת לא יצברו ללקוח נקודות.

4.3. הטבת יום הולדת אותה יקבל בתחילת החודש הקלנדרי של יום הולדתו במסגרתה תינתן לו הזכות לקבל הנחה של 30% על כל התפריט עד גובה סכום של 300 שח, למימוש במהלך חודש היומולדת.שנערכה במסגרת הטבת יום ההולדת, באופן חד פעמי במהלך החודש, בישיבה בסניף בלבד, ובהצגת קוד מימוש

4.4. מנת גלידה רגילה  11  בטייק אווי חינם. אין צבירת נקודות ברכישת מנת גלידה רגילה

4.5. הטבות מתחלפות לשיקול הנהלת הרשת

 1. ההטבות הינן אישיות ולא ניתן יהיה להעביר את סכום ההטבה לאדם אחר ו/או להמירו למזומן ו/או להחזר כספי אחר.
 2. הרישום הנמצא בידי וניליה יהווה ראיה חלוטה ומכרעת לגבי זכאות ההטבות ללקוח
 3. וניליה רשאית להגביל את השימוש בהטבות במקביל למבצעים אחרים במסעדה בהתאם לשיקול דעתה.
 4. השימוש בכרטיס או באפליקציה יהיה בהתאם לתקנון זה, כפי שיתעדכן מעת לעת על-ידי וניליה ובהתאם להוראות שיופיעו על גבי הכרטיס, בעלון אשר יצורף לו, היה ויצורף, וכן בתקשורת שיווקית שתישלח לחברי המועדון, מעת לעת.
 5. וניליה רשאית לשנות את מדיניות ההטבות ו/או ההנחות ו/או הצבירה הכספית מעת לעת, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.
 6. יובהר כי בהתאם לחוק הגנת הפרטיות, תשמ"א-1981, רישום החבר למועדון מהווה הסכמה מטעמו לקבלת חומר פרסומי מוניליה ו/או מי מטעמה באמצעי המדיה השונים. יחד עם זאת יוכל לבקש הסרה מדיוורים בכל שלב לאחר הדיוור הראשון אליו
 7. כמו כן, אישור הלקוח במהלך הרישום, ייחשב כהסכמתו לכך שכל מידע שהצטבר במסעדה לגבי החבר בקשר עם רכישותיו וכל נתון שיופק על סמך ניתוח המידע יועבר להנהלת המועדון ויחשב לקניינה של וניליה אשר תשמור מידע זה בנאמנות כמאגר מידע רשום על פי חוק. המידע ישמש את המועדון לשם קידום פעולותיו אשר עשויות לכלול שיתופי פעולה עם גופים אחרים באופן ששימוש במידע הנ"ל לא ייחשב פגיעה בפרטיות. עוד מוסכם שהנהלת המועדון תוכל לעשות במידע זה שימוש שיווקי ו/או אחר וחבר המועדון מוותר בזאת על כל טענה על פי כל דין בגין שימוש במידע כאמור.
 8. ככל שחבר המועדון יתנגד לשימוש בפרטים ובנתונים כאמור, הוא רשאי לדרוש, בכתב, כי שמו והמידע הנוגע אליו יימחקו ממאגר המידע שברשות המועדון ו/או לא יימסר לאדם או לאנשים מסוימים. בנוסף רשאי החבר לדרוש מוניליה, בכתב, להסיר עצמו מרשימת הדיוור של המועדון.
ג. תוקף החברות במועדון
 1. פג תוקפה של החברות במועדון, לא ניתן ליהנות מהטבות המועדון.
 2. למען הסר ספק, עם תום תקופת החברות יאבד חבר המועדון את הזכות להטבות והנחות, וזאת עד לחידוש החברות במועדון בהתאם לתנאים שיהיו באותו מועד.
 3. וניליה רשאית על פי שיקול דעתה הבלעדי להאריך לכל חבר מועדון שתבחר, את תוקף החברות במועדון לכל תקופה נוספת בכל אורך זמן שהנהלת החברה תחליט עליו מבלי שתידרש להסבר או נימוק לשיקוליה.
ד. תקשורת שיווקית ופרסומים

      16. דרכי פרסום: הודעות מועדון וניליה, בכל דבר ועניין הנוגע לפעילות התכנית לרבות, אך לא רק, בעניין שינוי ו/או הוספה ו/או גריעה שייעשו ו/או שבכוונת הרשת לבצעם, בתקנון ו/או במפתח הצבירה ו/או בהטבות הנוספות ו/או בכל דבר ועניין הנוגע לזכאות חבר המועדון ליטול חלק בתוכנית ו/או הפסקת פעילותו וכיו"ב, ייעשו על ידי וניליה באופן ובדרך כפי שתימצא לנכון לפי שיקול דעתה הבלעדי.

 1. מבלי לגרוע מן האמור לעיל, פרסום על לוח מודעות גלוי לעין במסעדה ו/או באחד מאמצעי התקשורת ו/או באתר האינטרנט של הרשת ו/או באמצעות תקשורת ישירה עם חברי המועדון, לרבות באמצעות דואר אלקטרוני או SMS, הודעות פוש באפליקציה, הכל לפי בחירת הרשת, ייחשב כמספק וחבר מועדון לא יוכל להשמיע טענה כי לא ידע אודות האירוע נשוא הדיווח ו/או הפרסום כאמור.
 2. מובהר, כי הצטרפות הלקוח כחבר במועדון הלקוחות של וניליה, ומסירת פרטי דואר אלקטרוני וטלפון סלולארי לחברה, יהווה הסכמה של הלקוח לקבלת פרסומות, הודעות וחומר שיווקי שהרשת מפיצה ו/או תפיץ בעתיד, הכל בהתאם לתיקון מס' 40 לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשס"ח-2008, וזאת באשר למבצעים, הנחות והטבות בלעדיות המוענקים ו/או יוענקו בעתיד לחברי המועדון, באמצעות הודעות דואר אלקטרוני או SMS שיישלחו ישירות למחשבו או למכשירו הסלולארי של הלקוח, ולהיכלל לשם כך ברשימת תפוצת חברי המועדון של וניליה.
 3. למען הסר ספק מובהר כי וניליה פטורה מחובת ההודעה על הטבות או מבצעים לחבר מועדון שלא מסר מספר טלפון נייד בתוקף או כתובת דואר אלקטרוני תקינה ולא תהיה לחבר מועדון טענה כלשהי כלפי וניליה באשר לאי קבלת פרסום.
 4. כחלק מהצטרפות הלקוח כחבר מועדון תפיץ וניליה באמצעות דואר אלקטרוני מבצעים ועדכונים וחומר שיווקי.
 5. לקוח אשר אינו מעוניין להיכלל ברשימת התפוצה לשם קבלת שרות משלוח ההודעות SMS יפנה לחברה בכתב בבקשה להסיר עצמו מהרשימה.
 6. לקוח אשר אינו מעוניין להיכלל ברשימת התפוצה לשם קבלת שירות משלוח הודעות דואר אלקטרוני, יהיה עליו להקליק להסרת כתובתו במקום המיועד לכך בהודעת הדואר האלקטרוני.
ה. במקרה של מחלוקת
 1. חבר החש עצמו נפגע בכל הקשור לכסף שצבר או לכל עניין אחר הנובע מתקנון זה או מהמבצע, רשאי לפנות בכתב למנהל וניליה ו/או מי שמונה על ידו לשם כך ולהעלות את השגותיו.
 2. החלטת מנהל וניליה ו/או מי שמונה על ידו לשם כך תינתן בתוך 14 ימי עבודה, מרגע שקיבל לידיו את ההשגה, תהיה סופית ובלתי ניתנת לערעור כלשהו.
 3. חבר הטוען כי הסכום הצבור העומד לרשותו שונה מהסכום הצבור כפי שמופיע במרשם וניליה, יוכל להוכיח את הסכום הצבור על-ידי הצגת החשבוניות המעידות על כך.
 1.  
ו. התחייבויות חבר המועדון
 1. חבר המועדון יהא אחראי לעדכן בכתב את הנהלת המועדון על כל שינוי בכתובתו על מנת לאפשר קשר רצוף ושוטף עימו.
 2. מובהר כי כרטיס חבר שאין לגביו ברישומי החברה את פרטי החבר הנדרשים בטופס ההצטרפות, תהיה זכאית וניליה לבטל את הכרטיס, ובנוסף, לבטל את הסכום הצבור באותו כרטיס, ללא אפשרות לממשו.
 3. חבר במועדון מתחייב שלא לנצל לרעה את החברות במועדון. כל ניצול לרעה יגרום להפסקת החברות במועדון.
ז. תנאים כללים
 1. וניליה שומרת לעצמה את הזכות להוסיף, לשנות, לגרוע ולהחליף בכל עת את כללי ונהלי התקנון, וזאת ללא כל הודעה מוקדמת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט. החל ממועד שינויו של התקנון יחייב את המועדון רק נוסחו החדש. נוסחו המחייב של התקנון הוא זה שיהא מצוי מעת לעת במשרדי וניליה. רישומי החברה הינם הקובעים בכל הקשור לתקנון זה.
 2. וניליה רשאית לפי שיקול דעתה, לאפשר גם ללקוחותיה שאינם חברים, להשתתף במבצע, לפי תנאי תקנון זה.
 3. המפורט בתקנון זה הינו למידע אינפורמטיבי בלבד ואין בו בכדי לחייב את וניליה בצורה כלשהי. כל התנהגות של הרשת לטובת הלקוח בניגוד לאמור בתקנון, הינה לפנים משורת הדין בלבד ולא תשמש או תיחשב כוויתור של וניליה על האמור בתקנון זה ו/או תחייבה לנהוג כך בעתיד.
 4. למען הסר ספק, יובהר כי ההשתתפות בתוכניות המועדון כפופה לעמידת חבר המועדון בתנאי תקנון זה, לרבות, אך לא רק, המשך חברותו במועדון הלקוחות של וניליה.
 5. תקנון זה מהווה את תנאי ההצטרפות לתוכנית. הצטרפות חבר למועדון וניליה משמעה כי חבר המועדון קרא ומסכים להוראות תקנון זה.
 6. מתן הטבות לחברי המועדון הינו בכפוף לפעילות תקינה של מערכות התפעול והמחשוב של וניליה. במידה ויחולו תקלות אשר ימנעו באופן זמני מתן הטבות חברי המועדון כאמור לעיל, תפעל הרשת לטיפול בהם בהקדם ולא יהיו לחברי המועדון טענות או תביעות כנגד וניליה בשל אי מתן ההטבות בתקופת התקלות והטיפול בהן.
 7. וניליה הינה הסמכות הבלעדית לפרשנות הוראות תקנון זה.
 8. כל מקום בתקנון זה שנעשה בו שימוש בלשון זכר משמעו גם כאילו נאמר גם בלשון נקבה.
 9. וניליה שומרת לעצמה את הזכות להנפיק כרטיסי חבר מסוגים שונים, בתמורה ו/או שלא בתמורה, לכל חברי המועדון או חלקם, הכל כפי שתיקבע הנהלת המועדון ועל פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט.
 10. כתובת הנהלת וניליה הינה: רחוב המסגר 15 הוד השרון