תקנון

 1. מבוא

1.1 וניליה תעשיות בעמ – רשת הגלידריות וניליה  (להלן: "החברה" ), המפעילה את אתר האינטרנט שכתובתו www.vaniglia.co.il (להלן: "האתר"), מכריזה על הגרלה נושאת פרסים שתתקיים במועדון הלקוחות של וניליה.

1.2 ההגרלה תיערך בהתאם להוראות "הודעה בדבר מתן היתר כללי לעריכת הגרלות לפרסומות מסחרית לפי חוק העונשין, התשל"ז – 1977 (להלן: "ההיתר הכללי"), ותהא כפופה להוראות תקנון זה.

1.3 ניתן יהיה לעיין בתקנון זה באתר האינטרנט של וניליה, באפליקציית מועדון הלקוחות של וניליה  ובלינק המצורף לפוסט ההגרלה בעמוד האינסטגרם והפייסבוק של וניליה בכל עת.

 1. כללי

2.1 בהשתתפות מקבל על עצמו המשתתף את תנאי תקנון זה וכן תנאי תקנון האתר (בשינויים המחויבים). בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין תקנון זה לבין כל פרסום אחר, מכל סוג ומין, יגברו הוראות תקנון זה.  המודעות והפרסומים השונים הם לנוחות המשתתפים בלבד.

2.2 המשתתף מסכים לאמור בתקנון זה על כל חלקיו, ומאשר בזה כי הוא פוטר את החברה ו\או את עובדיה מכל דרישה, טענה או תביעה הקשורה בכל דרך עם הפעילות ו/או עם ההשתתפות בפעילות ו/או עם תוצאות הפעילות והזכייה בפרס.

2.3 השימוש בתקנון זה בלשון זכר הינו לצורכי נוחות בלבד, והתקנון מתייחס גם לנקבה. השימוש בלשון יחיד מתייחס גם לרבים, וכן ההיפך.

 1. פרשנות

3.1 בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לבין פרסומים אחרים כלשהם בכל מדיה שהיא בדבר ההגרלה, תגברנה הוראות תקנון זה.

3.2 החלוקה לסעיפים וכותרות הסעיפים הינה לשם הנוחות בלבד ולא תשמש לצורכי פרשנות.

מונחים, מושגים או ביטויים בתקנון זה שלא הוגדרו, יפורשו על פי הנהוג והמקובל בענף המחשבים, האינטרנט והסלולר.

– כותרות הסעיפים ניתנו לשם הנוחות בלבד ואין לייחס להן כל משקל בפרשנות תקנון זה.

 1. הגדרות

מבלי לגרוע משאר ההגדרות המופיעות בתוכנית זו, יפורשו המונחים הבאים בהתאם לאמור והוא שאין כוונה אחרת משתמעת מתוכן העניין או מהקשר הדברים:

"ההגרלה" – ההגרלה שתוכנית זו חלה עליה הינה זוג כרטיסי טיסה, הגרלה אחת לזכייה בפרס, הנערכת על ידי החברה, בהתאם להוראות התקנון ובהתאם להודעה בדבר היתר הכללי לעריכת הגרלות לפרסומת מסחרית לפי חוק העונשין, התשל"ז – 1977.

"הפרס" – זוג כרטיסי טיסה לאחד מהיעדים של "אל על" לאירופה עד גובה סכום כולל של 1000$ לזוג כרטיסי הטיסה,  בכפוף לתנאים שיפורטו להלן בתקנון זה ובמכתב הזכייה, וכן בכפוף לזמינות הטיסות הקיימות של "אלעל" בלוח הטיסות..

"משתתף" – משתתף בהגרלה הוא העומד בתנאי ההשתתפות המנויים בסעיף 6 שלהלן והינו תושב ישראל שגילו עולה על 18 שנה.

"עורכת ההגרלה" – וניליה תעשיות בע"מ

"תקופה ההגרלה" – התקופה האמורה בסעיף 5 להלן.

"מועדון וניליה" – מועדון הלקוחות של וניליה

"המפקח" – כמפורט בסעיף 11 להלן.

 1. תקופת ההגרלה

5.1 תקופת ההגרלה הינה החל מיום 18 לחודש יולי, 2022 בשעה 09:00 וסיום ההגרלה הינו בתאריך 11 לחודש אוגוסט, 2022 בשעה 23:59. הכרזת הזוכה תתבצע בתאריך 12 לחודש אוגוסט, 2022 בשעה 13:00.

5.2 החברה לא תהא אחראית לכל פעילות הקשורה להגרלה לאחר סיומה של תקופת ההגרלה, לרבות בגין קישוריות לעמוד ההגרלה שתופענה בעמוד האינסטגרם ו/או ברחבי האינטרנט לאחר תקופת ההגרלה. כמו כן, החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את מועד סיום תקופת ההגרלה, להקדימה או להאריכה, ללא הודעה מראש ולא תישמע ו/או תתקבל כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בקשר לכך, ובלבד שפרק הזמן לא יעלה על 120 יום.

 1. אופן ההשתתפות בהגרלה והזכאים להשתתף בהגרלה

הזכות להשתתף בהגרלה בתנאים המצטברים להלן:

6.1 "מועמד לזכייה בפרס" – משתתף אשר גילו מעל 18 שנים, אשר חבר במועדון הלקוחות של וניליה וביצע לפחות עסקה אחת באחד מסניפי הרשת.

6.2 לא ישתתפו בהגרלה – עורכת ההגרלה, המפקח על ההגרלה, מנהליהם, שותפיהם, עובדיהם ובני משפחותיהם וכן עובדי "אל על". ההשתתפות בהגרלה אסורה מתחת לגיל 18.

6.3 "חבר מביא חבר" – חבר מועדון וניליה שיצרף חבר למועדון וניליה שביצע לפחות עסקה אחת במהלך תקופת ההגרלה – יזוכה בהופעה נוספת של השם שלו בהגרלה.

6.4 במידה וזכה המשתתף בפרס, הוא מאשר לעורך ההגרלה לפרסם את שמו וכן את תמונתו.

 1. שיטת ההגרלה

7.1 כל משתתף אשר יעמוד בתנאי ההשתתפות בהגרלה עפ"י תקנון זה, יתווסף לרשימת המשתתפים (להלן: "הרשימה").

7.2 הרשימה תוזן לתוך מערכת הגרלות ממחושבת אשר תבחר זוכה אחד בלבד באופן אקראי, וזאת בפיקוח המפקח על ההגרלה.

 1. פרסום תוצאות ההגרלה

8.1 ביום 12/8/2022 בשעה 13:00 יעלה פוסט/"סטורי" בעמוד חשבון האינסטגרם ועמוד הפייסבוק של וניליה  ובו יפורסם שם המשתמש של הזוכה.

 1. אופן קבלת הפרס והודעה על זכייה בהגרלה

9.1 במהלך 5 ימי העסקים שלאחר פרסום תוצאת ההגרלה, החברה תיצור עם הזוכה קשר בדרך של הודעה אישית דרך מועדון הלקוחות/ פרטי יצירת הקשר שנמצאים בחברות המועדון

9.2 החברה תעשה מאמצים סבירים לאתר את הזוכה בהגרלה באמצעות הפרטים כאמור, אולם לא תהיה מחויבת להעניק את הפרס במקרה בו לא תצליח ליצור עמו קשר, לאחר השקעת מאמץ סביר. זוכה שלא אותר, מכל סיבה שהיא לא יהא זכאי לקבל את הפרס ולא תהא לו כל טענה כנגד החברה.

9.3 לזוכה בהגרלה יתאפשר לבחור את יעד הטיסה מבין הטיסות הנכללות בהגדרת "הפרס" דלעיל ובכפוף לתנאי תקנון זה ומכתב הזכייה

9.4 הפרס הינו זוג כרטיסי טיסה ליעדים הישירים של אל על לאחד מיעדי אירופה המוצעים, עד לגובה סכום כולל של 1000$ דולר ארה"ב, הכל בכפוף לתנאי תקנון זה ומכתב הזכייה.

 1. אופן מימוש הפרס

10.1 החברה לא תישא בכל אחריות בגין אי מימוש הפרס בגין סיבות התלויות בעקיפין או במישרין בזוכה. האחריות על מימוש הפרס הינה על הזוכה בהגרלה בלבד.

10.2 הזוכה מחויב לממש את זכייתו בפרס, ולטוס ליעד שנבחר עד ליום 29.3.23.

10.3 מבלי לגרוע מהוראות תקנות זה ומהוראות כל דין, החברה ואל על תהיינה רשאיות שלא לאפשר את מימוש הפרס ע"י מי שזכה בו במעשה שאינו כדין ו/או במעשה עבירה בהתאם לשיקול דעתן.

10.4 הזוכה בהגרלה פוטר את החברה ואת אל על  כל מי מטעמן מכל אחריות לכל נזק ו/או אי התאמה ו/או שיבוש ו/או חוסר שביעות רצון ו/או כל פגם שיתגלה בפרס, ככל שיתגלה.

 1. המפקח על ההגרלה

11.1 כמפקח על ביצוע ההגרלה ישמש רו"ח מטעם וניליה החלטת המפקח בכל הקשור להגרלה זו הינה סופית ומחייבת לכל דבר ועניין. והמשתתף ו/או הזוכה בהגרלה מוותרים בזאת על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בקשר עם החלטת המפקח.

11.3 המפקח יהא אחראי לטיפול בפניות המשתתפים, להבהרות במקרה של אי הבנה, קושי או ספק, לרבות בפרשנות התקנון, וכן להכריע בכל מחלוקת בין החברה למשתתפים.

 1. הצהרות המשתתף

12.1 בהשתתפותו בהגרלה, המשתתף מסכים, מאשר ומצהיר כי קרא ו/או ניתנה לו האפשרות לקרוא את התקנון, וכי הוא מקבל עליו את הוראותיו, אף אם לא קרא את התקנון בפועל מבחירתו, וכי תקנון זה יחול עליו ויחייבו לכל דבר ועניין.

12.2 למשתתפים, לרבות לזוכה, לא תהא כל טענה או זכות כלשהיא בקשר לשינוי תנאי הפעילות ו\או לפעולות בהן ינקטו החברה ואל על עקב תקלה ו\או טעות כאמור לעיל ו\או בקשר לכל נזק ישיר ו\או עקיף שיגרמו בגינם.

12.3 ידוע למשתתף כי ההגרלה נערכת בשיתוף פעולה עם "אל על", אולם לא יהא כדי ליצור כל התחייבות ו/או מחויבות ו/או חובה מצד "אל על" כלפי המשתתף.

 1. אחריות

13.1 במקרה של תקלה כלשהי אשר תפגע בהתנהלות התקינה של ההגרלה, יהא לחברה שיקול דעת מלא להחליט האם ברצונה לבטל או לשנות את או לקצר את תקופת ההגרלה.

13.2 כל הזכויות בקשר עם עריכת ההגרלה, לרבות כל זכות קניין רוחני, סימנים מסחריים וכיוצא בזה בקשר עם ההגרלה תהיינה נתונות במלואן ובאופן בלעדי לחברה ולאל על.

13.3 השתתפות בהגרלה, על כל שלביה תהא על אחריותם הבלעדית של המשתתפים בהגרלה. החברה ואל על לא יישאו באחריות לכל נזק, אם וככל שייגרם למשתתף, לרבות בעת טיסתו ו/או בעת שהותו בחו"ל.

13.4 החברה ואל על אינן  אחראיות לכל מעשה ו\או מחדל של צד שלישי כלשהוא לרבות במקרה בו מימוש הפרס יהא תלוי בהסכמתו ו\או בפעילות של אותו צד.